. .

The page is printed

De wetten en voorschriften naleven

Gedragscode van DB

Op basis van de wetgeving en de Gedragscode van DB werden (en worden) in overeenstemming met de reglementen en andere voorschriften binnen de DB Group duidelijke afspraken gemaakt over ethisch gedrag binnen onze onderneming.

Onze werknemers en managers kunnen bij hun professionele transacties en contacten met klanten terugvallen op deze interne voorschriften. Deze reglementen schrijven voor hoe men zich, in het bijzonder in de volgende omstandigheden, moet gedragen:

 • Voordelen – Geven en nemen
  Transparante richtlijnen voor hoe je het best omgaat met voordelen van derden of giften van de onderneming zelf.
 • Bescherming van bedrijfsmiddelen
  Richtlijn voor de bescherming van bedrijfs- en fabrieksgeheimen, net als de activa van de DB Group.
 • Kartelrecht/prijsafspraken
  Informatie over en richtlijnen voor het vermijden van concurrentiebeperkende overeenkomsten, prijsafspraken en aanbiedingen die de eerlijke concurrentie hinderen.
 • Agenten, makelaars, consultants
  Regels over de samenwerking met en selectie van van deze personen.
 • Belangenconflicten
  Richtlijnen over hoe je belangenconflicten vermijdt d.w.z. conflicten tussen privébelangen van werknemers en die van hun werkgever.

Laatst bijgewerkt: 26.06.2014

Naar het begin van de pagina